Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kánonjogi Posztgraduális Intézet

Kánonjogi Korrepetitor

Tesztek - Megoldások

Dr. Greszné Becsei Katalin                              Témavezető: Dr. Kuminetz Géza


Bevezetés

 

Tanulmányaim során nemegyszer kellett rádöbbenem arra, hogy pár nappal a szigorlat előtt, nem kis nehézséget okoz egy-egy téma felidézése. Vajon mit kellene tennem ahhoz, melyik tanulási módszer segítene abban, hogy összefüggéseiben is elsajátítsam az anyagot. Elég néhány átfogó jellegű csavaros kérdés a témával kapcsolatban, s az addig oly biztosnak vélt tudás szertefoszlik. Készség szintjén tudni valamit, a megszerzett ismeretet alkalmazni, az elméletet gyakorlatra váltani nem kevés energia-befektetést és egyedi módszereket igényel. Azonban nem mindegy, hogy a befektetett energia milyen mértékben térül meg, és stabil biztos tudást jelent-e az elért jó jegy? Másrészről még a legjobb eredménnyel letett vizsga után is gyakran gondot jelent a tanultak gyakorlati alkalmazása, más összefüggésben való felidézése.

Meggyőződésem, hogy a csak egyféle tanulási (számonkérési) módszer az esetek döntő többségében nem alapozza meg a rendszerezett tudást. Az anyag „biflázása” egészen más ismeretet eredményez, mint egy vázlat megírása. Mást nyújt a tesztek megoldásainak tanulása és mást az esszékérdések kidolgozása

A teszt a tudás vizsgálatára alkalmas, meghatározott, zárt szerkesztésű feladatsorból álló próba. Előnyei: az értékelés objektív a zárt szerkesztés miatt, hiszen a megoldás csak egyféleképpen értelmezhető, lehetővé teszi az önellenőrzést, és az önértékelést. Így a tanulásnak is megfelelő eszköze lehet, hiszen felszínre kerülhetnek a hiányosságok. Hátrányául szokták felróni a teszteknek, hogy mechanikus gondolkodásra szoktatnak, éppen ezért úgy kell azokat megalkotni, hogy e hátrányból előnyt kovácsoljunk: a mechanikusan megtanulandó ismeretanyagot kell ezen a módon feldolgozni. Hiszen kinek jutna eszébe a szorzótáblában mélyebb összefüggéseket keresni, annak megtanulása során. Másik hátránya a teszteknek a vaktalálat lehetőségének kockázata, de az értékelésnél ezt megfelelően figyelembe kell venni. Természetesen a tesztek önmagukban, egyedüli számonkérésként nem megfelelők, hiszen a hallgatók verbális képességeit (ami a jogi pályán rendkívül lényeges) nem vizsgálja.

Szakdolgozatom elkészítésénél, a tesztsorok összeállításánál két szempont vezérelt, a kánonjogoktatás és a hallgatók felkészülésének segítése. A feladatsorok összeállításának alapjául Erdő Péter „Egyházjog” és „Latin – magyar egyházjogi kisszótár” című kézikönyvei szolgáltak. Feldolgozásra az alábbi részek kerültek: Bevezetés a kánoni jogba (47-78. o), Általános szabályok (81-199. o), Isten népének joga (204-384. o).A tesztek elkészítéséhez természetesen igénybe vettem a hatályos Egyházi Törvénykönyvet és Dr. Takács György: Jogászok – latinul című könyvét.

A Kánonjogi korrepetitorban végig az alábbi teszttípusokkal dolgoztam:

v    Feleletválasztás igaz-hamis

Megoldásának módja: el kell dönteni, hogy a felsorolt állítások közül melyik igaz, és melyik nem. Pl.:

1.     A kánonjog-tudomány ágainak egyike az egyházi családjog. (igaz)

2.     A VII. sz. legjelentősebb gyűjteménye a Collectio Hispana, amely a Dionysius-féle kollekción kívül afrikai, hispániai, galliai zsinati határozatokat, és pápai dekretálisokat is tartalmaz. (nem igaz)

v    Többszörös választás (asszociáció)

Megoldásának módja: A betűvel jelölt állítások közül az igaza(ka)t kell megjelölni. Egy kérdésnél több helyes állítás is lehetséges. Pl.:

1. Nem minősül(nek) részegyháznak az alábbi(ak)


A.    Személyi prelatúra

B.    Területi prelatúra

C.   Tábori püspökség

D.   Eparchia


Megoldás: A


2. Területi szempontból a társulás(ok) lehet(nek):


A. Egyházmegyei társulás

B. Egyházmegyeközi társulás

C. Országos társulás

D. Nemzetközi társulás


Megoldás: A, C, D


v    Fogalomfelismerés (ez is asszociációs feladat)

Megoldása: a meghatározás és az állítások közötti kapcsolat felismerése. Pl.:

Ez az a jogintézmény mely biztosítja, hogy a törvény címzettjei kellőképpen megismerhessék a törvény tartalmát.


A. Interpraetatio

B. Vacatio legis

C. Iuris prudentia

D. Motio


Megoldás: A


v    Relációanalízis: A feladat egy állításpárt (két mondatrészt) tartalmaz, melynek részállításai (1. és 2.) egyaránt lehetnek igazak és hamisak. Ha mindkét állítás igaz, akkor közöttük vagy van, vagy nincs összefüggés.

A: Mindkét mondatrész igaz, és közöttük van összefüggés.

B: Mindkét mondatrész igaz, de nincs közöttük összefüggés.

C: Az első mondatrész igaz, a második hamis.

D: Az 1. mondatrész hamis, a 2. igaz. E: Mindkét mondatrész hamis.

Fontos: A két mondatrésznek (a két állításnak) meg kell állnia önmagában, tehát azokat mindig az „ezért” vagy a „mert” szócska választja el egymástól. Pl.:

1. A másokra terhet rovó kiváltság megszűnhet törvényes elévülés révén, mert a kötelezettségtől meg lehet szabadulni elévülés útján. (A)

2. A szabályzatok sajátos értelemben vett előírások, mert a szabályzat kibocsátásának a joga az önkormányzati jog következménye (B)

3. A sógorság akadálya csak az érvényes házasságból származik, ezért csak az elhált házasság képezheti a sógorság akadályának az alapját. (C)

4. A megfelelő ok a lemondás érvényességéhez szükséges, mert az elfogadásra szoruló lemondást a hatóságnak csak megfelelő és arányos ok esetén szabad elfogadni. (D)

5. Az egyházjog törvényfogalma elsősorban formai jellegű ezért, az egyházi törvény érvényességének nélkülözhetetlen feltétele, hogy meghatározott eljárással hozzák, és különleges formában bocsássák ki. (E)

v    Egymáshoz tartozók összekötése: (egyszeres asszociáció)

Megoldása: betűvel és számmal jelzett személy, testület, kinevezés feladat stb. egymáshoz rendelése.

A. Apostoli Szentszék                      1. Kinevezése nem kötelező (B)

B. Püspöki helynök                        2. Nemzetközi társulás (A)

C. Plébánia                                  3. Született tagok (D)

D. Papi szenátus                           4. Jogi személy (C)

E. Püspöki koferencia tagsága      5. Kánoni küldetés (E)

 


Minden feldolgozott anyagrész végén rendszereztem a kulcsfogalmakat, fontos tudnivalókat. Természetesen a megoldásokat is elkészítettem, a bekezdések pontos megjelölésével. Egyes tesztsoroknál olyan latin jogi szakkifejezéseket használtam, melyek nem találhatók meg a kézikönyvben. Ezeknek a magyarázatát a függelékben adtam meg.

 

Külön köszönetemet szeretném kifejezni Dr. Kuminetz Géza professzor úrnak, aki hozzájárult ahhoz, hogy e kissé szokatlan szakdolgozat elkészülhessen.


Tartalomjegyzék

 

Fejezet

Egyházjog oldalszám (tól-ig)

Kérdéstípus

Kérdés sorszáma

(tól-ig)

ELSŐ RÉSZ

BEVEZETÉS A KÁNONI JOGBA

47-78

FELELETVÁLASZTÁS (IGAZ-HAMIS)

1-30

 

 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS

31-39

 

 

KULCSFOGALMAK, TUDNIVALÓK

40-65

MÁSODIK RÉSZ

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

81-199

FELELETVÁLASZTÁS (IGAZ-HAMIS)

66-286

 

 

FOGALOMFELISMERÉS

287-329

 

 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS

330-350

 

 

RELÁCIÓANALÍZIS

351-416

 

 

KULCSFOGALMAK, TUDNIVALÓK

417-503

HARMADIK RÉSZ

ISTEN NÉPÉNEK JOGA

204-384

FELELETVÁLASZTÁS (IGAZ-HAMIS)

504-617

 

 

MEGFELELTETÉS

618-619

 

 

FELELETVÁLASZTÁS (IGAZ-HAMIS)

620-781

 

 

FOGALOMFELISMERÉS

782-813

 

 

TÖBBSZÖRÖS VÁLASZTÁS

814-853

 

 

MEGFELELTETÉS

854-863

 

 

RELÁCIÓANALÍZIS

864-964

 

 

KULCSFOGALMAK, TUDNIVALÓK

965-979

Versek
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae

Egyéb írások, fájlok
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás
Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügyben
A gyermeknevelés költségei 

 

Levélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra